Kişisel Veri Koruması

HOLONET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu HOLONET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gizlilik Politikası’nın (“Gizlilik Politikası”) amacı, Holonet Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.holonext.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları, üyeleri veya ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, İlgili Kişi’lerin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlar konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Finansal Bilgi
  • Pazarlama Bilgisi

KVK Kanunu’nun 3. ve 7. Maddelerine göre, öngörülen muhafaza süresi geçen kişisel veriler geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilecek, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, İlgili Kişi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanması da dâhil olmak üzere sunduğu hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, pazarlanması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile Şirket’in iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirket, KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca Site’ye ilişkin Kullanıcı Sözleşmesi’nde öngülen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngülmesi ve şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilmesi için İlgili Kişi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, İlgili Kişi’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı yurt içinden veya yurt dışından üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme de dahil olmak üzere), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların İlgili Kişi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

İlgili Kişilerin Hakları Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca İlgili Kişiler:

(i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vi) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İlgili Kişi, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Nedir?

Şirket, İlgili Kişi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca mevzuatta öngörülen süreler ya da hizmet kullanımı devam ettiği müddetçe saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, İlgili Kişi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler Nelerdir?

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, İlgili Kişi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie’ler)

Şirketimiz Site’mizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çerez adı verilen teknolojiyi kullanmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site’mizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, İlgili Kişi’ye eposta ile gönderilmek suretiyle yürürlük kazanacaktır İşleme amaçlarında değişiklikler olması durumunda ilgili Kişiler’den açık rıza alınacaktır.